Pic

Гл.ас. д-р Моника Филипова

Софийски Университет "Св.Климент Охридски"
Факултет по Математика и Информатика

e-mail: moni@fmi.uni-sofia.bg


Операционни системи

Специалност Компютърни науки